Newsletter

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR)

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  bol schválený EK dňa 28.11.2007. Ministerstvo hospodárstva SR, ako riadiaci orgán pre OP KaHR, zabezpečuje špecifickú prioritu „Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií“ cez nasledovné prioritné osi:

 • Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
 • Prioritná os 2 – Energetika
 • Prioritná os 3 – Cestovný ruch
 • Prioritná os 4 – Technická pomoc

Hlavným cieľom OP KaHR je „zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti“. Plnenie cieľa vyžaduje orientovať sa na podporu aktivít, ktorými sa zabezpečí trvalo udržateľný rast, zvýšenie konkurenčnej schopnosti, rast pridanej hodnoty a zamestnanosti v priemysle a službách.

Finančný príspevok ES na tento operačný program je 772 000 000 EUR.

Prioritná os 3 – Cestovný ruch

Slovenská agentúra pre cestovný ruch plní v programovom období 2007 – 2013 funkciu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Prioritnú os 3 Cestovný ruch.

Prioritná os 3 Cestovný ruch, ktorej cieľom je „Rast konkurencieschopnosti a výkonnosti cestovného ruchu”, je zameraná na využitie prírodného,  kultúrneho a doteraz vybudovaného potenciálu pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu, s cieľom prednostne financovať budovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, spojených s predajom (miestnych služieb), prostredníctvom nových služieb s vyššou pridanou hodnotou (využitie minerálnych a geotermálnych prameňov, prírodných a kultúrnych atraktivít Slovenska pre rozvoj letnej a zimnej turistiky s komplexnými službami pre zákazníka, s definovaním aj tzv. fakultatívnych výletov, vždy spojených s predajom slovenských výrobkov, napr. sklo, porcelán, výšivky, ochutnávky vín, prezentácie ľudových umeleckých remesiel spojených s predajom, atď.), aby sa zabezpečila inovatívnosť, trvalá udržateľnosť a podporila zamestnanosť v regiónoch.

Pomoc z ERDF bude poskytnutá činnostiam v nasledovných oblastiach:

 • pri podpore investícií do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím,
 • pri podpore rozvoja informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska

Opatrenia sú zamerané na rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu v oblasti poskytovaných služieb, ďalej je to zvýšenie kvality ponuky cestovného ruchu a vytvárania nových atraktivít v regiónoch a dosiahnutie porovnateľnej úrovne ponuky so susednými krajinami a krajinami s vyspelým cestovným ruchom.

Opatrenia prioritnej osi 3:

3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
3.2 –
Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska

Opatrenie 3.1

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Účelom opatrenia je  rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu v oblasti poskytovaných služieb podporou investičných a neinvestičných aktivít v súkromnom sektore.

Cieľ:

 • vytvorenie komplexných turistických služieb s celoročnou prevádzkou,
 • vytvorenie nových inovatívnych služieb s vyššou pridanou hodnotou,
 • zlepšenie služieb pre zákazníkov a tým aj predĺženie pobytu zahraničných turistov na území SR,
 • nové produkty CR s dôrazom na lepšie využitie kultúrnych, technických a historických pamiatok SR a prírodných zvláštností,
 • obnovené kultúrne dedičstvo a prírodný potenciál,
 • zlepšený prístup k zariadeniam a strediskám CR a kultúry,
 • príprava a realizácia poznávacích zájazdov,
 • rozšírenie ponuky pre zákazníkov v prípade nepriaznivého počasia.

Kategórie intervencie:

55 – Propagácia prírodných krás

56 – Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva

57 – Podpora pri zlepšovaní služieb cestovného ruchu

58 – Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva

Oprávnené aktivity:

 • podpora budovania mikroinfraštruktúry k strediskám CR, t.j. najmä mikroinfraštruktúry, ktorá sama o sebe neprodukuje zisk (parkoviská, inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia, odpočívadla, orientačné tabule a pod.);
 • výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu (napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky, využitie banských diel na CR, o  využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný ruch, atď.);
 • vytváranie nových atrakcií v regiónoch (napr. areálov pre športovcov či už letných alebo zimných, atď.);
 • podpora obnovy pamiatkových území, tematických kultúrnych trás a rekonštrukcia kultúrnych a historických objektov a zariadení so zámerom ich využitia na účely cestovného ruchu; zahrňujúcich aj lokality UNESCO zapísané, ale aj navrhované na zápis do zoznamu UNESCO
 • podpora manažmentu voľného času;
 • podpora výstavby a obnovy lyžiarskych tratí, vodných mól, prístavísk a pod.;
 • a ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia.

Doplnok k Opatreniu 3.1

Dôležité dokumenty Opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu:

V  Obchodnom vestníku č. 51A z 12. marca 2008 je na stranách 203 - 223 zverejnená
Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 
( schéma pomoci de minimis )

schválená v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Obchodný vestník možno vyhľadať na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR
(Obchodný vestník 51A.pdf)

V  Obchodnom vestníku č. 58A z 25. marca 2008 je na stranách 183 - 203 zverejnená
Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím

schválená v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Obchodný vestník možno vyhľadať na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR
(Obchodný vestník 58A.pdf)

Opatrenie 3.2

Opatrenie 3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska

Účelom tohto opatrenia je podpora propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí. Má prispieť k vytvoreniu priaznivého obrazu o Slovensku ako krajine cestovného ruchu s bohatým kultúrnym a historickým dedičstvom s množstvom prírodných krás.

Cieľ:

 • vytvorenie, naplnenie a aktualizácia informačných databáz pre potreby rozvoja kultúry a cestovného ruchu v rámci informačného systému SACR,
 • zvýšenie prezentácie v cestovnom ruchu na medzinárodných a domácich veľtrhoch a výstavách.

Kategórie intervencie:

55 – Propagácia prírodných krás

57 – Podpora pri zlepšovaní služieb cestovného ruchu

Oprávnené aktivity:

 • rozvoj informačných služieb cestovného ruchu - pokračovanie v tvorbe Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu, zber informácií do NUTIS-u TIK-mi, vytváranie a činnosť turisticko-informačných kancelárií a pod.;
 • tvorba informačných a prezentačných materiálov, účasti na propagačných a prezentačných aktivitách cestovného ruchu, podpora prezentácie SR v zahraničí ako atraktívnej turistickej destinácie a pod.

Prijímatelia pomoci:

Prijímateľom pomoci bude Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Anketa

Konečne je tu jar! Čo vám toto ročné obdobie evokuje?


Hlasovalo: 590

30%
30 %  Veľká noc  

29.2%
29.2 %  Turistika  

18.1%
18.1 %  Práca v záhradke  

16.4%
16.4 %  Jarný wellness pobyt  

6.3%
6.3 %  Návštevy miest  

Archív