Medzinárodná spolupráca v cestovnom ruchu

Spolupráca krajín V4 na tretích trhoch je zameraná na cieľavedomé pôsobenie krajín stredoeurópskeho regiónu na vzdialených trhoch.
Cieľom spoločných marketingových aktivít je upevnenie pozície a získanie konkurenčnej schopnosti krajín a ich presadenie sa na tretích trhoch.
Krajiny V4 realizujú spoločné marketingové a propagačné aktivity na zámorských trhoch od roku 2003. K trhom s prioritným zameraním v súčasnosti patria Spojené štáty americké, Japonsko, Čína a ázijská časť Ruskej federácie.
Krajiny V4 prezentujú spoločne 6 produktových skupín: hlavné mestá, historické mestá, UNESCO pamiatky, židovské pamiatky, kúpele a MICE.
Marketing a propagáciu cestovného ruchu realizujú krajiny prostredníctvom vybraných nástrojov: účasť na veľtrhoch a výstavách CR, organizácia infociest pre novinárov, realizácia poznávacích ciest pre touroperátorov, tlač a distribúcia spoločných propagačných materiálov a máp, internetová prezentácia, výmena štatistických údajov.

Bližšie informácie: www.european-quartet.com

Práca so zámorskými trhmi zahŕňa predovšetkým spoluprácu pri realizácii PR aktivít na americkom trhu, tie v súčasnosti zahŕňajú  koordináciu aktivít spolupráce krajín V4 na americkom trhu  v súlade s marketingovým plánom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, koordináciu aktivít  spojených s členstvom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch v medzinárodných organizáciách na americkom trhu, poskytovanie všeobecných a špecifických informácii pre širokú a odbornú verejnosť.

Zmluvné zastúpenie v USA:

Phorall, LLC
430 77st, Brooklyn, New York 1209, USA
Zastupená – Zuzana Andreanská
E-mail: nyoffice@slovakia.travel

Bližšie informácie k medzinárodnej spolupráci Vám poskytneme na odbore zahraničných vzťahov.

Dokumenty na stiahnutie