Newsletter

Domáci cestovný ruch

Strategickým cieľom rozvoja cestovného ruchu na Slovensku je zvyšovať jeho konkurencieschopnosť pri lepšom využívaní potenciálu so zámerom vyrovnávania regionálnych disparít a tvorby nových pracovných príležitostí. Cestovný ruch – turizmus v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky sa zameriava na rozvoj produktov podľa ťažiskových foriem CR stanovených Novou stratégiou rozvoja CR Slovenskej republiky do r. 2013.

V záujme zlepšenia regionálnej spolupráce v cestovnom ruchu a v záujme podpory domáceho cestovného ruchu vytvorila SACR v rámci vlastnej organizačnej štruktúry dva odbory: Odbor destinačného manažmentu a Odbor analýz a tvorby produktov CR.

SACR zároveň napomáha rozvoju cestovného ruchu v jednotlivých  regiónoch prostredníctvom spolupráce s:

  • profesijnými organizáciami CR (ZHR SR, SACKA, AICES, SSSCR, LAVEX, SACC, Zväz kúpeľov a žriediel  SR, …),
  • oblastnými a krajskými organizáciami cestovného ruchu (OOCR a KOCR),
  • združeniami cestovného ruchu (ZCR),
  • turistickými informačnými kanceláriami (TIK),
  • samosprávnymi krajmi (VÚC),
  • obcami a mestami (ZMOS),
  • odbornými školami a vzdelávacími organizáciami (JASR),

Odbor destinačného manažmentu a  Odbor analýz a tvorby produktov CR spolupracujú na propagácií a rozvoji hlavne domáceho CR, ale pripravujú podklady i pre prácu ďalších odborov SACR a realizáciu infociest zahraničných novinárov a touroperátorov, workshopov, výstav a veľtrhov, tlačových správ a reklám pre médiá, či informácie s databázami pre zahraničné zastúpenia.

Podieľajú sa aj na príprave a realizácii:

Pre viac informácií:

Ing. Pavlína Donovalová
Odbor destinačného manažmentu
E-mail: donovalova@sacr.sk

Mgr. art. Marta Mlíchová
Odbor analýz a tvorby produktov cestovného ruchu
E-mail: mlichova@sacr.sk

Kalendár aktivít SACR

Anketa

Čo plánujete počas Veľkej noci?


Hlasovalo: 102

44.1%
44.1 %  Návšteva rodiny a priateľov  

26.5%
26.5 %  Aktívna dovolenka  

29.4%
29.4 %  Relax  

Archív