Newsletter

Domáci cestovný ruch

Strategickým cieľom rozvoja cestovného ruchu na Slovensku je zvyšovať jeho konkurencieschopnosť pri lepšom využívaní potenciálu so zámerom vyrovnávania regionálnych disparít, a tvorby nových pracovných príležitostí a zachovania trvalo udržateľného rozvoja. Cestovný ruch v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky sa zameriava na rozvoj produktov podľa ťažiskových foriem CR stanovených Stratégiou rozvoja cestovného ruchu do roku 2020.

V záujme zlepšenia regionálnej spolupráce v cestovnom ruchu a v záujme podpory domáceho cestovného ruchu vytvorila SACR v rámci vlastnej organizačnej štruktúry dva odbory: Odbor destinačného manažmentu, v rámci ktorého funguje 9 regionálnych zastúpení,  a Odbor analýz a tvorby produktov CR.

SACR zároveň napomáha rozvoju cestovného ruchu v jednotlivých  regiónoch prostredníctvom spolupráce s:

  • profesijnými organizáciami CR (ZHR SR, SACKA, AICES, SSSCR, LAVEX, SACC, Zväz kúpeľov a žriediel  SR, apod.),
  • krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR a KOCR),
  • združeniami cestovného ruchu (ZCR),
  • turistickými informačnými kanceláriami (TIK),
  • samosprávnymi krajmi (VÚC),
  • obcami a mestami (ZMOS),
  • odbornými školami a vzdelávacími organizáciami (JASR),
  • súkromnými subjektmi cestovného ruchu,
  • a inými.

Odbor destinačného manažmentuOdbor analýz a tvorby produktov CR spolupracujú na propagácii a rozvoji hlavne domáceho CR, ale pripravujú podklady i pre prácu ďalších odborov SACR. Spolupodieľajú sa na príprave a realizácii infociest zahraničných novinárov a touroperátorov, workshopov, výstav a veľtrhov, tlačových správ a podkladov pre médiá. Zúčastňujú sa na prieskumoch zariadení cestovného ruchu a poskytujú aktuálne informácie do databáz distribuovaných zahraničným zastúpeniam, slovenským subjektom CR a širokej verejnosti.

SACR sa ako partner podieľa na::

Pre viac informácií:

Mgr. art. Marta Mlíchová
Odbor destinačného manažmentu
E-mail: mlichova@sacr.sk

Anketa

Kde sa zvyknete schladiť v horúcom lete?


Hlasovalo: 221

25.3%
25.3 %  Kúpalisko/akvapark  

17.6%
17.6 %  Jazero, vodná nádrž  

28.1%
28.1 %  Splav  

12.7%
12.7 %  Prechádzka v lese  

16.3%
16.3 %  Návšteva jaskyne  

Archív

Chcete sa zúčastniť na prieskume pre Nitriansku organizáciu cestovného ruchu? Vyplňte prosím Opens external link in new windowtento dotazník.